ارتباط قانون با منطق

استادجواب داد: بله حتماً ، در غیر اینصورت نمی توانستم یک استاد باشم . دانشجوادامه داد : بسیار خوب ، من مایلم از شما یک سوال بپرسم ، اگر جواب صحیحدادید من نمره ام را قبول می کنم در غیر اینصورت از شما می خواهم به من نمرهکامل این درس را بدهید .

استاد قبول کرد و دانشجو پرسید : آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست ، منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی ؟

استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد .

بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید و شاگردش بلافاصله جواب داد : قربان شما 63 سال دارید و با یک خانم 35 ساله ازدواج کردید که البته قانونی است ولی منطقی نیست. همسرشما یک معشوقه 25 ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست و این حقیقت کهشما به معشوقه همسرتان نمره کامل دادید در صورتیکه باید آن درس را رد می شدنه قانونی است و نه منطقی !!!

/ 0 نظر / 16 بازدید