آموخته های زندگی

بی‌رحم‌ترین کلمه "تنفر" است، از بین ببرش.
خودخواهانه‌ترین کلمه "من" است، از آن حذر کن.
ناپایدارترین کلمه "خشم" است، آن را فرو ببر.
بازدارنده‌ترین کلمه "ترس" است، با آن مقابله کن.
با نشاط ترین کلمه "کار" است، به آن بپرداز.
پوچ‌ترین کلمه "طمع" است، آن را بکش.
سازنده‌ترین کلمه "صبر" است، برای داشتنش دعا کن.
روشن‌ترین کلمه " امید" است، به آن امیدوار باش.
ضعیف‌ترین کلمه "حسرت" است، آن را نخور.

تواناترین کلمه " دانش " است، آن را فراگیر.
محکم‌ترین کلمه "پشتکار" است، آن را داشته باش.
سمی‌ترین کلمه "شانس" است، به امید آن نباش.
لطیف‌ترین کلمه "لبخند" است، آن را حفظ کن.
ضروری‌ترین کلمه "تفاهم" است، آن را ایجاد کن.
سالم‌ترین کلمه "سلامتی" است، به آن اهمیت بده.
اصلی‌ترین کلمه اعتماد است، به آن اعتماد کن.
دوستانه‌ترین کلمه "رفاقت" است، از آن سوءاستفاده نکن.
زیباترین کلمه "راستی" است، با آن رو راست باش.
زشت‌ترین کلمه "دورویی"است، یک رنگ باش.
ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است، دوست داری با تو چنین شود؟
موقرترین کلمه "احترام" است، برایش ارزش قایل شو.
آرام‌ترین کلمه " آرامش" است، به آن برس.

عاقلانه‌ترین کلمه "احتیاط" است، حواست را جمع کن.
دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است، اجازه نده مانع پیشرفت بشود.
سخت‌ترین کلمه "غیر ممکن" است، وجود ندارد.
مخرب‌ترین کلمه "شتابزدگی" است، مواظب پُل‌های پشت سرت باش.
تاریک‌ترین کلمه "نادانی" است، آن را با نور علم روشن کن.
کشنده‌ترین کلمه "اضطراب" است، آن را نادیده بگیر.

/ 0 نظر / 13 بازدید