مرد چهار زنه

اولی را که هست خوشگل و ناز        من گرفتم ز خطه ی شیراز
تا که شب ها قرینه ام باشد               سر او روی سینه ام باشد
بهر اوقات روزهایم نیز                  زن گرفتم ز خطه ی تبریز
چون زن ترک، خوش بر و بازوست    خانه دار و نظیف و کد بانوست
دست پختش که محشر کبراست         بهتر از آن، سلیقه اش غوغاست
ظرفیک سال بسته ام بارم              چون زنی هم ز اصفهان دارم
کشد از ماست تار مویی را               یادمان داده صرفه جو یی را
درکم و بیش اوستاد ست او              متخصص در اقتصاد است او
بس که در اقتصاد پا دارد                بی گمان فوق دکترا دارد
زن چارم که ختم آنان است               شیری از خطه ی لرستان است
گفتمش با وجود آن سه هلو               زن چارم بر ای چیست؟ بگو
گفت گهگاه بنده گشتم اگر                عصبانی ز همسران دگر
آن زمان جا ی آن سه تا، بی شک        این یکی را کشم به زیرکتک

/ 0 نظر / 6 بازدید