بچه همانطوری که زندگی می کنند یاد می گیرند!

اگر از کودک تعریف شود  و مورد تحسین قرار گیرد  ، او یاد میگیرد که قدردانی کند.

اگر کودک با کینه بزرگ شود ، یاد میگیرد که با دنیای اطرافش ناسازگاری کند و همیشه در جنگ و جدال باشد.

اگر خطاهای کودک را نادیده بگیریم ، او یاد میگیرد که صبور باشد.

اگر کودک با تشویق و امید زندگی کند  ، یاد میگیرد که به خودش اعتماد به نفس داشته باشد.

اگر کودک با حس شرم و خجالت زندگی کند  ، یاد میگیرد که همیشه احساس گناه و تقصیر کند.

اگر کودک با تائید و تصدیق زندگی کند  ، یاد میگیرد که خودش را دوست داشته باشد.

اگر کودک با انصاف و عدالت زندگی کند  ، یاد میگیرد که عادل و منصف باشد.

اگر کودک با امنیت و آرامش زندگی کند  ، یاد میگیرد که مومن و با ایمان باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید