نیایشی عاشقانه

الهی کار آن دارد که با تو کاری دارد . یار آن دارد که چون تو یاری دارد . او که در دو جهان ترا دارد هرگز کی تو را گذارد . عجب آنست که او که ترا دارد از همه زارتر میگذارد . او که نیافت به سبب نایافت میزارد او که یافت باری چرا میزارد . در بر آنرا که چون تو یاری باشد گر ناله کند سیاهکاری باشد .

الهی هر شادی که بی توست اندوه است و هر منزل که نه در راه توست زندانست . هر دل که نه در طلب توست ویران است . یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است . یک دیدار از آن تو به صد هزاران جان رایگان است .

الهی چون به بنگریم شاهیم و تاج بر سر و چون به خود بنگریم خاکیم و از خاک کمتر .

الهی باک نداریم به هر صفت که ما را بداری اما ما به آوردن طاعت خود توفیق ده و هر گونه خواهی دار و روزی من از راه حلال بده و هر چه خواهی ده و مرا به هر صفتی که خواهی بمیران ولیکن مسلمان بمیران.

الهی بر دار کنی رواست مهجور مکن واگر به دوزخ فرستی از خود دور مکن.

الهی گفتی کریمم امید بدان تمام است تا کرم تو در میان است نا امیدی حرام است .

الهی اگر یکبار گویی بنده من ، از عرش بگذرد خنده من.

الهی همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد سرور است .

الهی یافت تو آرزوی ماست دریافت تو نه به بازوی ماست .

الهی این چیست که دوستان خود را کردی که هر که ایشان را جست ترا یافت و تا ترا ندید ایشان را نشناخت .

/ 0 نظر / 6 بازدید