120علامت آخرالزمان از دیدگاه امام صادق(ع)

6- شر آشکار است و از آن نهی نهی شود و هر که کار زشت انجام دهد معذورش دارند

7- فسق آشکار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند

8- شخص مؤمن سکوت اختیار کند و سخنش را نپذیرند

9- شخص فاسق دروغ گوید و کسی دروغ و افترایش را بر او باز نگرداند

10- بچه کوچک مرد بزرگ را خوار شمارد

11- پیوند خویشاوندی بریده شد

12- هرکه را بکار بد بستایند خوشحال گردد و سخن گوینده را به خودش باز نگرداند

13- پسر بچه همان کند که زنان کنند

14- زنان با زنان تزویج کنند

15- مداحی و چاپلوسی فراوان شده

16- مرد مال خود را در غیر راه خدا خرج کند و کسی از او جلوگیری نکند

17- چون شخص مؤمنی را ببینند ، از کوشش و تلاش او به خدا پناه برند

18- همسایه ، همسایه خود را اذیت کند و مانعی برای او در این کار نباشد

19- کافر خوشحال است از آنچه در مؤمن می بیند و شاد است از اینکه در روی زمین فساد و تباهی بیند

20- آشکارا شراب بنوشند و برای نوشیدنش گرد هم آیند

21- امر به معروف کننده خوار است

22- فاسق در آنچه خدا دوست ندارد نیرومند و ستوده است

23- اهل قرآن و هر آنکه آن را دوست دارد خوار است

24- راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است

25- خانه کعبه تعطیل شده و دستور به ترک آن دهند

26- مرد به زبان گوید آن چه را عمل نکند

27- مردان خود را برای استفاده مردان فربه کنند ، و زنان برای زنان

28- زندگی مرد از پس او اداره می شود و زندگی زن از فرج او

29- زنان مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند

30- پولدار عزیزتر از مؤمن باشد و ربا آشکار شود و بر آن سرزنش نشود

31- زن برای نکاح مردان با شوهر خود همکاری کند

32- بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن ها باشند که به زنان در هرزگی کمک کنند

33- مؤمن به خاطر ایمانش غمناک و خوار گردد

34- بدعت و زنا آشکار گردد

35- مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند

36- حلال تحریم شود و حرام مجاز

37- دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد

38- مردم چنان در ارتکاب گناه جری شده اند که منتظر رسیدن شب نیستند

39- مؤمن نتواند کار بد را نکوهش کند جز با قلب

40- مال کلان در راه غضب الهی خرج شود

41- زمامداران به کافران نزدیک شوند و از نیکان دوری گزینند

42- والیان در داوری رشوه گیرند

43- پستهای حساس دولتی به مزایده گذارده شود

44- مردم با محارم خود نزدیکی کنند

45- به حرف تهمت و سوء ظن مردم را بکشند

46- مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار گیرد (همجنس بازی رواج می یابد)

47- مرد از کسب زنش از هرزگی نان می خورد و آن را می داند و به آن تن در میدهد

48- زن بر مرد خود مسلط می شود و کاری را که مرد نمی خواهد انجام می دهد و به شوهر خود خرجی می دهد

49- مرد ، زن و کنیزش را کرایه می دهد و به خوراک و پوشیدنی پستی تن در می دهد

50- سوگند های بناحق بنام خدا بسیار گردد

51- قمار آشکار گردد

52- شراب را بدون مانع علنا بفروشند

53- زنان مسلمان خود را در اختیار کافران می گذارند

54- لهو لعب آشکار گشت و کسی که از کنار آن عبور می کند از آن جلو گیری نکند

55- مردم شریف را خوار کند کسی که مردم از تسلطش ترس دارند

56- نزدیکترین مردم به فرمانروایان کسی است که به دشنام گویی ما خانواده ستایش شود

57- هر کس ما را دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نپذیرند

58- برسر گفتن حرف زور و ناحق مردم با یکدیگر رقابت کنند

59- شنیدن قرآن کریم بر مردم سنگین و گران آید و در عوض شنیدن سخنان با طل برای مردم آسان است

60- همسایه همسایه را گرامی می دارد از ترس زبانش

61- حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل کنند

62- مساجد طلا کاری شده

63- راستگو ترین مردم پیش آنان ، مفتریان دروغگو می باشند

64- شر و سخن چینی آشکار گردد

65- ستمکاری شیوع یافته

66- غیبت را سخن نمکین می شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده دهند

67- برای غیر خدا به حج و جهاد روند

68- سلطان به خاطر کافر مؤمن را خوار گرداند

69- خرابی و ویرانی بیش از عمران و آبادی است

70- زندگی مرد از کم فروشی اداره می شود

71- خونریزی را آسان می شمارند

72- مرد برای غرض دنیایی ، ریاست می طلبد و خود را به بد زبانی مشهور می سازد تا از او بترسند و کارها به او واگذارند

73- نماز را سبک شمارند

74- مرد مال بسیار دارد ولی از وقتی که آن را پیدا کرده ، زکات آن رن نپرداخته است

75- قبر مردها را بشکافند و آنها را بیازارند و کفنهایشان را بفروشند

76- آشوب بسیار است

77- مرد روز خود را به نشئه بسر برد و شب را به مستی صبح کند و به وضعی که مردم درآنند اهمیت ندهد

78- با حیوانات عمل زشت انجام می دهند

79- حیوانات همدیگر را بدرند

80- مرد به مصلی رود ولی چون برمی گردد جامه به تن ندارد

81- دل مرد سخت و چشمانشان خشک و یاد خدا بر آنان سنگین آید

82- کسبهای حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت کنند

83- نماز خوان برای ریا و خود نمایی نماز می خواند

84- فقیه برای غیر دین فقه می آموزد و دنیا و ریاست طلب می کند

85- مردم دور کسی را گرفته اند که قدرت دارد

86- هر کسی روزی حلال می جوید مورد سرزنش قرار می گیرد و جوینده حرام مورد ستایش و تعظیم

87- در مکه و مدینه کارهایی می کنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس آنها را از این اعمال زشت باز نمی دارد

88- آلت لهو و لعب در مکه و مدینه آشکار می گردد

89- اگر کسی سخن حق می گوید و امر به معروف و نهی از منکر می کند دیگران او را نصیحت کنند و بگویند : این کاربر تو لازم نیست

90- مردم به همدیگر نگاه می کنند و به مردم بدکار اقتدا نمایند

91- راه خیر به کلی خالی است و کسی از آن راه نمی رود

92- مرده را به مسخره می گیرند و کسی برای مرگ او غمگین نشود

93- هر سال بدعت و شرارت بیشتر می شود

94- مردم و انجمنها پیروی مگر از توانگران

95- به فقیر چیزی بدهند درحالیکه به او بخندند و برای غیر خدا به او ترحم نمایند

96- نشانه های آسمانی پدید آید ولی کسی از آن هراس نکند

97- مردم در حضور جمع همانند بهائم مرتکب عمل جنسی شوند و هیچ کس از ترس ، کار زشت را انکار نکند

98- مردم در غیر اطاعت خدا زیاده خرج کنند ولی در مورد اطاعت خدا از کم هم دریغ کنند

99- بی احترامی به پدر و مادر آشکار گردد و مقام آنها را سبک شمارند و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد

100- زنها بر حکومت غالب گشته و پستهای حساس را قبضه کنند و کاری پیش نرود جز آنچه طبق دلخواه آنان باشد

101- پسر به پدر خود افترا زند و به پدر و مادر خود نفرین کند و از مرگشان خوشحال گردد

102- اگر روزی بر مردی بگذرد و در آن روز گناهی بزرگ مرتکب نشده باشد مانند هرزگی یا کم فروشی و یا انجام کار حرام یا میخوارگی ، آن روز گرفته و غمگین است و خیال می کند که روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بیخود تلف شده است

103- سلطان مواد غذایی را احتکار می کند

104- حق خویشاوندان پیامبر (خمس) به ناحق تقسیم شود و بدان قمار بازی کنند و میخوارگی نمایند

105- با شراب مداوا کنند و برای بیمار نسخه نمایند و بدان بهبودی جویند

106- مردم در مورد ترک امر به معروف و نهی از منکر بی عقیدگی بدان یکسان شوند

107- منافقان و اهل نفاق سر و صدایی دارند و اهل حق بی سر و صدا و خاموشند

108- برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد بگیرند

109- مسجدها پر است از کسانیکه ترس از خدا ندارند و برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد آیند و در مساجد از شراب مست کننده توصیف کنند

110- شخص مست از خرد تهی گشته و بر مردم پیش نمازی کند و به مستی او ایراد نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند

111- هر که مال یتیمان بخورد به شایستگی او را بستایند

112- قضات به خلاف دستور خدا داوری کنند

113- زمامداران از روی طمع خیانتکاران را امین خود سازند

114- میراث حق را فرمانروایان بدست افراد بدکار و بی باک نسبت به خدا داده اند ، از آنها حق حساب بگیرند و جلوی آنها را رها سازند تا هرچه خواهند انجام دهند

115- بر فراز منبر ها مردم را به پرهیزکاری دستور دهند ولی خود گوینده به دستورش عمل نکند

116- وقت نماز را سبک شمارند

117- صدقه به وساطت دیگران به اهل آن دهند و بخاطر رضای خدا ندهند ، بلکه روی درخواست مردم و اصرار آنها بپردازند

118- تمام هم و غم مردم شکم و عورتشان است و باکی ندارند که چه بخورند و با چه آمیزش کنند

119- دنیا به آنها روی آورده است

120- نشانه های حق مندرس گشته است

در چنین موقعی مواظب خود باش و نجات خود را از خداوند بخواه


منابع :

- روضه کافی ، ”مرحوم کلینی" ، حدیث 7

- بحار الانوار ، "علامه مجلسی" ، ج 52 ، صص 254-260-

- ترجمه روایت برگرفته از کتاب عدل منتظر ، گفتار هفتم ، نوشته"داود الهامی"ص170

/ 0 نظر / 17 بازدید