نیایشی زیبا از"جک ریمر"یکی از نویسندگان معاصر

 

خداوندا ما نمی توانیم دعا کنیم قحطی و گرسنگی را از بیـن ببـری ، زیرا مـنابعی به ما عـطا کرده ای که در صـورت استفادۀ عاقلانه از آن می تواند تمام دنیا را تغذیه کند .


خداونداما نمی توانیم دعا کنیم تبعیض نژادی را ریشه کن کنی، زیرا به ما دیدۀ بصیرت داده ای تا بتوانیم خوبی ها ی تمام انسانها را ببینیم .


خداوندا ما نمی توانیم به درگاهت دعا کنیم به نا امیدی هایمان پایان بخشی ، زیرا توانایی از بین بردن نابسامانی ها را به ما عطا کرده ای .

 

خداوندامانمی توانیم دعا کنیم بیماری را ریشه کن کنی ، زیرا به ما قدرت تفکر داده ای تابه وسیلۀ آن راه علاج بیماریها را کشف کنیم .


بنابراین به درگاهـت دعا خواهـیم کرد ، به ما شـهامـت ، قـدرت ، اراده ، آگاهی  ، عـزمی راسـخ ، صبـر، ایـمان و تاب تحمـل سخـتی ها را عطا کنی تا دیگـرلازم نباشـد بگوییـم ، خدایا ما را به آرزوهایمان بـرسـان .

/ 0 نظر / 7 بازدید