رازهای آرامش درون چیست ؟

1- راز آرامش درون خویشتنداری است ، انرژیهای خود را پراکنده نکن ، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن .

 2- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی .

 3- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است ، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن .

 4- راز آرامش درون در آسایش درون است ، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی .

 5- راز آرامش درون در دل نبستن است ، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد .

 6- راز آرامش درون در شادی است ، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن .

 7- راز آرامش درون در آرزو نداشتن است ، این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

 8- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری .

 9- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی ، اما می توانی خودت را تغییر دهی .

 10- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است ، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن .

 11- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است .

12- راز آرامش درون دریک زندگی ساده است ، ضروریات زندگی رادوباره برای خودتعریف کن .

13- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است ، هر روز ورزش کن ، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش .

14- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است .

15- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است ، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد ، نه افکار دیگران .

16- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی .

17- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است ، این را بدان که آنچه حق توست ، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند .

18- راز آرامش درون در گله مند نبودن است ، آنچه دنیا به تو می بخشد ، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای .

19- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی .

20- راز آرامش درون در این است که بردشمن درونت غلبه کنی ، نه اینکه اوراسرکوب کنی .

21- راز آرامش درون در تمرین اراده است ، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد .

22- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد ، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند .

23- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران ، خودت آنها را خوشحال کنی .

24- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی .

25- راز آرامش درون در ایجاد خنده و شادی در اطرافیان خویش است .

26- راز آرامش درون در بی آزار بودن است ، هرگز کسی را نرنجان .

27- راز آرامش درون ، کار کردن درکناردیگران است ، نه در مقابل آنها .

/ 0 نظر / 15 بازدید