کج دار و مریض یا کج دار و مریز ؟

اصطلاح کج دار و مریز یا به صورتی که بیشتر مردم فهم می کنند و می نویسند

 

«کج دار و مریض» از جمله اصطلاحاتی است که توسط مردم به اشتباه به کار می

 

رود . مردم آن را با مریضی مرتبط می دانند و البته درک درستی از آن ندارند . این

 

اصطلاح در اصل کج دار و مریز است . به معنای اینکه ظرف را کج نگه دار و در

 

عین حال مواظب باش که نریزد . بنابراین می بینید که نسبتی با مریضی ندارد .

 

شاعر در این خصوص می گوید :

 

رفتم به سر تربت شمس تبریز                          دیدم دو هزار زنگیان خونریز

 

هر یک به زبان حال با من می گفت       جامی که به دست توست کج دار و مریز


حال که این را دانستیم بیایید از این اصطلاح زیبا و ادبی درست استفاده کنیم !

 

/ 0 نظر / 13 بازدید