غمگین مباش زیرا . . .

غمگین مباش : زیرا غم نسبت به ماضی بی قراری و نسبت به آینده ترسان و امروزت را بر باد می کند .

غمگین مباش : زیرا غم قلب را تنگ ، چهره را گرفته و روح را خسته می کند ، و آرزو بوسیله آن متلاشی می شود .

غمگین مباش : زیرا غم نه گمشده ای را بر می گرداند و نه مرده ای را زنده می کند ، نه تقدیدر را تغییر می دهد و نه سودی عایدت می گردد .

غمگین مباش : اگر تو تنگدستی دیگری بخاطر وامی در بازداشت است ، اگر تو وسیله نقلیه ای نداری دیگری پاهایش را از دست داده ، اگر تو از دردها شکایت داری دیگران بر تابوتهای سفید خوابیده اند اگر تو یک فرزند از دست داده ای دیگری فرزندانی را در یک حادثه از دست داده است .

غمگین مباش : اگر گناه کرده ای توبه کن ، اگر بد کرده ای استغفار کن ، اگر اشتباه کرده ای اصلاحش کن ، زیرا رحمت بی پایان است و دروازه باز و توبه پذیرفته شده .

غمگین مباش : مگر نمی بینی ابرهای سیاه چگونه پراکنده و شب دیجور چگونه روشن و طوفان سهمگین چگونه آرام می شود ؟ پس سختیهایت به نرمی و زندگیت به صفا و آینده ات بسوی نعمتها رهسپارند . ان شاء الله .

غمگین مباش : از انتقادهای اهل باطل و کینه توزان ، زیرا در قبال صبرت بر نقدها و کینه هایشان پاداش می یابی و بدان که نقدشان ارزشت را بالا می برد زیرا مردم سگ مرده را ایذا نمی رسانند .

غمگین مباش : زیرا بیماری برطرف می شود ، مصیبت زده بهبود می یابد ، گناه آمرزیده می شود ، دین پرداخته می شود ، زندانی رها می شود ، گم شده بر می گردد ، گنهکار توبه می کند و مستمند توانمند می شود .

غمگین مباش : هرگاه از چاره جویی باز مانی و راهها را بسته یابی ، آرزوها پایان یابند و ریسمانها کنده شوند ، پس ندا در ده و بگو : یا الله و لا حول و لا قوة الا بالله .

و هرگاه زمین با وسعتی که دارد بر تو تنگ آید ، و نفس تو نیز بر تو تنگ آید ، پس آواز ده و بگو : یا الله حسبنا الله و نعم الوکیل .

و هنگامی که مصیبت واقع شود ، و نگون بختی سربرآرد و بحران سهمگین گردد پس ندا سر داده بگو : یا الله لا حول و لا قوة الا بالله .

و هرگاه تمامی دروازه های فرا رویت بسته گردند پس ندا در داده بگو : یا الله حسبنا الله و نعم الوکیل .

پروردگارا ، بر چشمهای بیدار خواب آرام و بر نفسهای بیقرار سکون و اطمینان بیاور و هر دو را به پیروزی نزدیک برسان .

پروردگارا ، کوردلان را به سوی نورت ، گمراهان را به صراط مستقیم ، راه گم کردگان را بوی هدایتت رهنمون گردان ، الهی غم را از فکرمان ، اندوه را از چهره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار .

پروردگارا به تو پناه می آوریم از هر ترسی مگر ترس از خودت ، و از هر میلی مگر میل به سویت و از هر توکل مگر توکل بر ذاتت و از هر سوال مگر از بارگاه تو از هر استمداد مگر از درگاهت ، تویی چاره جوی ما ، ای بهترین یاور و مددگار .

/ 0 نظر / 14 بازدید