هر آنچه از جانب خدا رسد خیر مطلق است

سرانجام خسته و از پا افتاده موفق شد از تخته پاره ها کلبه ای بسازد تا خود را از

عوامل زیانبار محافظت کند و دارایی های اندکش را در آن نگه دارد. اما روزی که

برای جستجوی غذا بیرون رفته بود به هنگام برگشتن دید که کلبه اش در حال

سوختن است و دودی از آن به سوی آسمان می رود.

 

متاسفانه بدترین اتفاق ممکن افتاده بود و همه چیز از دست رفته بود. از شدت

خشم و اندوه در جا خشکش زد و فریاد زد: خدایا چطور راضی شدی با من چنین

کاری کنی؟ صبح روز بعد با صدای بوق کشتی ای که به ساحل نزدیک می شد

از خواب پرید. کشتی ای آمده بود نجاتش دهد. مرد خسته از نجات دهنده گانش

پرسید: شما ها از کجا فهمیدید من در اینجا هستم؟ آنها جواب دادن: ما متوجه

علایمی که با دود می دادی شدیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید