وضو و نماز از دید متافیزیکی

, حرکت در شاهراه است که در نهایت ، انسان را به سر منزل مقصود میرساند. بعلاوه دانش و آگاهی از چیزی می تواند اعتقاد و التزام انسان را نسبت به آنافزایش دهد و دید انسان نسبت به موضوع مربوطه را وسیعتر گرداند. بنابراین اگر وضو نماز و دیگر اعمال را با دانش و تدبیر انجام دهیم , به نور می رسیم .باید ذکرکرد که علاوه بر موارد واجب , در احادیث آمده که به هنگام تب , سردرد , عصبیت , دلپیچه و غیرو وضو بگیرید . دلیل آن چه می تواند باشد؟

چرا در وضو مردان باید ازپشت آرنج آب بریزند ولی خانمها باید از قسمت تای دست (جلو) اینکار را انجام دهند؟چرا بهتر است بعد از وضو بدن را خشک نکنیم؟ فلسفه سجده چیست ؟ چرا گفته شده اگر مهررا کمی جلوتر از حالت عادی قرار دهیم بهتر است ؟ فلسفه ذکر چیست و هزاران سوال دیگرکه یک مسلمان موظف به دانستن آن است . سعی شده که در این مختصر , با استفاده از کتباساتید فن و سایتهای مختلف به سوالات فوق تا حدودی پاسخ داده شود.  

در اینجا بهمشاهده اتفاقاتی که در چاکراها و هاله فرد در هنگام عمل وضو روی می دهد , پرداختهمی شود. بررسی وقایعی که برای هاله و چاکراها در هنگام نماز روی می دهد خود جایتحقیق فراوان دارد.

اما قبل از آن بهتر است که به یک مورد علمی اشاره کنم. بایدگفت که توسط دوربینهای مخصوص هاله بینی می توان به شکل هاله در هنگام اعمال فوق پیبرد . بنابراین لازم می دانم در ابتدا در باب این ابزار توضیحی ارایه کنم. در واقعبرای دیدن هاله باید چشم انسان شرطی شود و این امر بهتر است که بوسیله عینکهایمخصوص با لنزهای رنگی صورت گیرد. البته بدون ابزارهای فوق هم می توان به این مهمدست یافت ولی زمان می برد. از راه عکسبرداری kirlian (عکسبرداری پیشرفته ای کهدانشمند روسی سیمون د. Semjon D. و همسرش والنتیناک . کرلیان Valentina K. Kirlian تهیه وثبت کرده اند ) این تشعشعات را می توان مشاهده کرد .

امواج هاله از مادون قرمز و ماورای بنفشتشکیل شده است . در طرحهای علمی عینکها و لنزهای مخصوص , از چشم انسان در برابر اینامواج محافظت بعمل می آید. البته نتایج مشابهی ممکن است بدون استفاده از عینک حاصلشود و آن حساس شدن چشم با خیره شدن به یک صفحه زرد رنگ است که اعصاب شبکیه را نسبتبه رنگ قرمز و سبز خسته می کند و همان موقع حساسیت بیشتری نسبت به رنگ آبی حاصل میگردد. در زیر نمونه ای از عینک مشاهده چاکراها هم آورده شده . رنگ دسته هر عینک , نوع چاکرایی را که با آن عینک می توان مشاهدا کرد نشان می دهد. مثلا" رنگ قرمز دسته , عینک مربوط به مولادهاراچاکرا (چاکرای اول است ) و رنگ سبز مربوط به آناهاتاچاکرا (چاکرای قلب ) می باشد (که از سایت www-assets_eyeglasses_com گرفته شده است)

اکنون باید گفت که وضعیت انرژیکی انسانقبل و بعد از عمل وضو را می توان مقایسه نمود. مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراهاو نادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند. در اینجا لازم می دانم کهمطالبی را از کتاب انرژی درمانی (چو-آ-کوک سویی ) که مترجم آن جمشید هاشمی (آرام) می باشند بدلیل جالب و علمی بودن عینا" ذکر کنم :

"مشاهده شد که انجام عمل وضوبطور کلی اکثر چاکراها و کانالهای انرژی را بزرگ و فعال می کند . اما نکته جالب آناست که در این عمل , میزان افزایش در چاکراهای پایینی بسیار بیشتر از چاکراهایبالایی است . یعنی اگر چاکراهای بالایی تا 5/1 برابر بزرگتر شده اند , چاکراهایپایینی ( قاعده ای , جنسی و نافی) به راحتی تا دو برابر و حتی بیشتر رسیده اند.

و ایشان می نویسند که : " در ادامه رعایت چنین آدابی است که تجربیات خداشناسیآغاز می شود . بررسی انرژیکی وضو , پیوند زیبای آن با فریضه ای همانند نماز را بهخوبی نشان می دهد. به هنگام پرداختن به نماز , سیل انرژی عظیمی برنمازگزار جاری میشود. تمیز بودن کانالهای انرژی فرد و فعال بودن چاکراهای وی , باعث می شود تا انرژیالهی به میزان بیشتری جذب و درک شود و بطور کلی پتانسیل نمازگزار برای مبادله میزانانرژی بیشتر فراهم شود. لذا توصیه می شود قبل از پرداختن به هر عمل دیگری –همانندقرائت قرآن یا دعا خواندن –با وضو باشیم . این عمل باعث می شود تا آنچه که از آنقرائت یا دعا قرار است نصیبمان شود, دو چندان شود".

هنگامی که نیت بر عمل وضوصورت می گیرد (ولو در ذهن ) "ریسمان روحی" –(که توسط روشن بینان دربالای سر هرانسان مشاهده شده و در افراد معمولی به نازکی تار عنکبوت است ولی در افراد پیشرفتهروحی تا یک سانتیمتر می تواند ضخامت داشته باشد) درخشانتر و قطورتر می شود. در واقعمحل آن در ساهاسرارا چاکرا (چاکرای هفتم ) است و این چاکرا سرچشمه و نقطه شروع تجلیتمام چاکراهاست. در ادامه باید گفت که هرچه چاکرای ساهاس رارا بیشتر باز باشد میزانگره ها و قفلهای شش چاکرای باقی مانده باز شده و انرژی هایشان با بالاترینفرکانسهای ممکن ساطع می گردد. به محض اینکه چاکرای تاج کاملا" آگاه شود , کار جذبانرژی کیهانی اش به پایان می رسد و شروع می کند به تشعشعات انرژی بر طبق آکوردخودش.واین است آن رمزی که می گویند باید همیشه نیت خیر داشته باشید. با تفکر بهنیکیها و داشتن نیت پاک هر لحظه بر میزان باز شدن ساهاس رارا افزوده می گردد. که باقطورتر شدن آن انرژی روحی بیشتری (شیوا) بدرون فرد وارد می گردد (وجه خالص انرژیالهی)

حال با شروع عمل وضو , ابتدا صورت را می شوییم , پوست بدن که قابلیت جذبو نگهداری میزان زیادی انرژی را در خود دارد ؛ انرژی های اضافی ناشی از مشغله ها , استرسها , امواج منفی و دیگر موارد است در آن هستند را رفع میکند. ما حداقل در روزسه بار وضو می گیریم و با اینکار سه بار پاکسازی صورت می پذیرد. البته میزان انباشتانرژی منفی در پوست صورت بدلیل حساسیت بیش از اندازه آن، از سایر جاها بیشتر است.

با دست کشیدن روی فکها بر چاکرای فرعی فک تاثیر می کنیم و این عمل اثر مستقیمیروی سیستم اعصاب و حافظه دارد. از نظر علمی آب قادر است مقدار زیادی انرژی را درخود ذخیره سازد .حال چرا از آب سرد بجای آب گرم استفاده کنیم؟ علت آن این است که آبسرد قابلیت جذب انرژی بیشتری نسبت به آب گرم دارد (آبگرم بدلیل فاصله زیاد بینملکولی, خود حاوی مقدار زیادی انرژی است و قابلیت جذب زیادی ندارد).

در مرحلهبعد با هر دست روی دست دیگر آب میریزیم. در بیان علت آن باید گفت که اصلی ترینکانال انرژی بدن , در اصطلاح "سوشومنا" می باشد که این کانال اصلی, در ناحیه شانهها به دو کانال فرعی تقسیم می گردد که در نهایت به دو دست می رسد . در ادامه , اینکانال اصلی, در ناحیه خارجی به دو بخش دیگر تقسیم شده, وارد پاها می گردد. درامتداد این کانال اصلی , کانالهای فرعی دیگری موجود است که هر کدام به عضو و اندامخاصی بر می گردد. در جای جای سوشومنا مخروط مانندهای کوچک و بزرگی وجود دارد کهدایما" در حال چرخش هستند(چاکراها). حال ما بر آرنج(برای مردان) آب می ریزیم و دستمی کشیم تا انتهای انگشتان, با این کار انرژی های منفی از این کانال فرعی زدوده میشود .حرکت روبه جلو باعث تحریک این نادی و تخلیه شدید انرژی راکد و منفی در آن میگردد . لمس کردن تا کف دست و نوک انگشتان ادامه می یابد . به این می ماند که انرژیهای منفی را مشایعت می کنیم تا کاملا" خارج گردد. با این عمل هم چاکراهای کف دستبدلیل لمس سریع فعال می شوند وهم بین انرژی های چپ و راست بدن تبادل و تعادل صورتمی پذیرد . در توضیح تبادل دو دست باید گفت که در فلسفه قدیم چین , شناخت به سه مهمتقسیم می شود :

1- یانگ : بمعنی "روشنایی خورشید"(مثبت). از خصوصیات آن خورشید , آسمان , فعالیت , درخشندگی و خشونت است . در طرف چپ قرار گرفته و سیاهرنگ است , رقمآن فرد و سایر ارقام یانگ نیز طاق هستند.

2- این : بمعنی "فقدان روشنایی " و بهمعنی سایه , تاریکی است (منفی) . از خصوصیات آن زمین , ماه , عدم فعالیت , کدورت , نرمش و خلا است . در طرف راست قرار گرفته و سفیدرنگ است , رقم آن زوج (دو) و ارقامشجفت هستند.

3- تائو: وجود تضاد بین شب و روز, اختلاف روشنایی و تاریکی , گرما وسرما , خشکی و رطوبت می باشد. این قانون جوهر و چکیده عالم است.

در واقع بااتصال دست چپ وراست به یکدیگر بین این دو انرژی تبادل صورت می گیرد . مرحله بعدمسح سر است. با این عمل ساهاسرارا چاکرا تحریک می گردد . قبلا" در مورد تحریک آن وتاثیرات آن در سطور پیشین توضیح داده شده است. از دیگر تاثیرات آن می تواند ایجادتعادل بین نیمکره های چپ و راست بدن کند و به این ترتیب در احساسات و عواطف (نیمکرهراست) و نیز در تفکر و منطق متعادل گردد.

در ضمن ذکر چند نکته لازم است و آن اینکهاثرات فوق زمانی قابل توجه است که ما در وضو تداوم داشته باشیم (در این مورد علمایدین ما سفارش های زیادی در مورد دائم الوضو بودن دارند. ) که به مرور اثرات آنراآشکارا لمس خواهیم کرد.

در ضمن الان نرم افزارها و دستگاههایی هستند که فرد ازطریق آن می تواند شکل هاله ها و چاکراهای خود را مشاهده کند و اثرات وضو را امتحانکند و نتایج جدول فوق را به عینهببیند.

 


با آرزوی موفقیت برای همگان و التماس دعا.

/ 4 نظر / 25 بازدید
شناخت

همه چیز از شعور ساخته شده و تغییر آن به تغییر شعور وابسته است. و این اصل بر زندگی و سرنوشت انسان نیز حاکم است. به من هم سر بزنید تا با هم بدانیم.

حسین

به نام هستی بخش خسته نباشد از مطلب نماز استفاده کردم ، خدا اخیرتن دهد. مطلب راجع به چراهای وضو و نماز را در وبلاگ نوشته ام سری بزنیدشاید مفید باشد

لینکدونی پائیز

امیدواریم از اینکه به جای ارسال نظر مطلب دیگری می‌نویسیم... اگر مایل هستید وبلاگ یا وب‌سایت شما روزانه صدها بازدیدکننده داشته باشد در فقط یک دقیقه وبلاگ یا وب‌سایت خود را رایگان ثبت کنید. رتبهء این سایت در گوگل 3 می‌باشد (Google PageRank) و روزانه بیشتر از 2000 بازدید و 750 بازدید آی‌پی دارد. http://www.paiz.ir/links لینکدونی پائیز

فاطمه دلدار

سلام خسته نباشید.خیلی کنجکاو شدم که اون دستگاه هایی رو که اخر متن بهش اشاره کردینو بدونم چیه اگه اطلاعی در موردش دارین لطف کنین حتما بهم خبر بدین