حکمت

نقل است که تمام حکمت های جهان را می توان در سه جمله ذیل خلاصه کرد:

هرکس بین خود و خداوند را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح میکند.

هرکس باطن خود را اصلاح کند، خداوند آشکار او را اصلاح میکند.

هرکس امور آخرت خود را اصلاح کند، خداوند امور دنیای او را اصلاح میکند.

/ 0 نظر / 5 بازدید