دسته بندی انسانها

 

1- آنانیکه وقتی هستند هستندوقتی که نیستند هم نیستند .

عمدهآدمها. حضورشانمبتنی به فیزیک است. تنها با لمسابعاد جسمانی آنهاست کهقابل فهممیشوند . بنابراین اینان تنها هویتجسمی دارند .

 

2- آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستندهمنیستند .

مردگانیمتحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمیآیند. مرده وزندهاشان یکی است .

 

3- آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند .

آدمهایمعتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان همتاثیرشان را می گذارند. کسانی که هماره به خاطر ما میمانند. دوستشانداریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم .

 

4- آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند .

شگفتانگیز ترین آدمها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که مانمیتوانیم حضورشان را دریابیم . اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرمآهسته آهسته درک میکنیم. باز میشناسیم . می فهمیم که آنان چه بودند. چهمی گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرفداریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار میگیریم قفل بر زبانمانمیزنند. اختیار از ما سلب میشود. سکوت میکنیم و غرقه در حضور آنان مستمیشویم و درست در زمانی که میروند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم ونگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست همنرسد .

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمدجواد

یه سر بهم بزن و خوشحالم کن منتظرتم[ماچ]