همیشه جواب اشتباه نیست !

تا چند ثانیه آرنو با اطمینان گفت :4 تا!

معلم نگران شده انتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت (3) خانم معلم نا امید شده بود .او فکر کرد "شاید بچه خوب گوش نکرده است"اوتکرار کردآرنو:خوب گوش کن آن خیلی ساده است تو می تونی جواب صحیح بدهی اگربه دقت گوش کنی .اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی بیشتر سیب بدهمتو چند تا سیب خواهی داشت؟

آرنو که در قیافهء معلمش نومیدی می دید دوباره شروع کرد به حساب کردن باانگشتانش در حالیکه او دنبال جوابی بود که معلمش رو خوشحال کند تلاش اوبرای یافتن جواب صحیح نبود تلاشش برای یافتن جوابی بود که معلمش را خوشحالکند .برای همین با تامل پاسخ داد" 4".....

نومیدی در صورت معلم باقی ماند . به یادش اومد که آرنو توت فرنگی رو دوستدارد.او فکر کرد شاید آرنو سیب رو دوست ندارد و برای همین نمی تونه تمرکزداشته باشه.در این موقع او با هیجان فوق العاده و چشمهای برق زدهپرسید:آرنو اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگه و یکی بیشتر توت فرنگیبدهم تو چند تا توت فرنگی خواهی داشت آرنو؟

معلم خوشحال بنظر می رسید آرنو با انگشتانش دوباره حساب کرد .هیچ فشاری درآرنو وجود نداشت ولی یک کم درخانم معلم بوداو موفقیت جدیدی برای آرنو میخواست و آرنو با تامل جواب داد "3"؟

حالا خانم معلم تبسم پیروزمندانه داشت. برای نزدیک شدن به موفقیتش اوخواست به خودش تبریک بگه ولی یه چیزی مونده بود او دوباره از آرنو پرسیداگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر سیب بدهم تو چند تاسیب خواهی داشت؟

خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید چطو آرنو چطور؟آرنو با صدای پایین و با تامل پاسخ داد "برای اینکه من قبلا یک سیب در کیفم داشتم ."

نتیجهء اخلاقی:اگر کسی جواب غیر قابل انتظاری به سوال ما داد ضرورتا آن اشتباه نیست .

/ 0 نظر / 4 بازدید