« متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر »

 

تاروزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان می کند  کیش و آئین و باورهای مردمانی را که من پادشاه آنها هستم را گرامی بدارم و نگذارم که فرمانروایان و زیر دستان من کیش و آئین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازاند ، من که امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده ، هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم و در پاشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و تا زمانیکه پادشاه ایران و بابل و کشورهای چهارگانه هستم نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ستم کند و اگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از وی دفاع خواهم کرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمکاران را به کیفر خواهم رسانید .

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت کسی مال دیگری را به زور و یا هر روش نادرست دیگری از او بدون پرداخت ارزش واقعی آن بگیرد .

من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی ، کسی را به بیگاری بگیرد و به او مزد نپردازد ، من اعلام می کنم هر کس آزاد است هر دین و آئینی را که میل دارد برگزیند و در هر جا می خواهد سکونت نماید و هر گونه معتقد است عبادت کند و معتقدات خود را بجا آورد و هر کسب و کاری می خواهد انتخاب نماید ، تنها به شرطی که حق کسی را پایمال ننماید و زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد .

من اعلام می کنم هر کس پاسخگوی اعمال خود می باشد ، هیچکس را نباید به انگیزه اینکه یکی از بستگانش خلاف کرده است مجازات کرد واگر کسی از دودمان یا خانواده ای خلاف کرد ، تنها همان کس به کیفر برسد و با دیگر مردمان و خانواده وی کاری نیست ، تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را به نام برده ، کنیز یا نامهای دیگر بفروشند و این رسم زندگی باید از گیتی رخت بربندد  و از مزدا می خواهم که مرا در تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و ممالک چهارگانه گرفته ام پیروز گرداند .

/ 1 نظر / 13 بازدید
بهمن

من از اينكه در ايراني زندگي ميكنم كه زماني پادشاهاني همچون كوروش بر آن حكومت ميكردند افتخار ميكنم و اميدوارم كه زماني رسد كه مجددا همه به راه او برگردند.