طریقه تبدیل سال های قمری و میلادی به شمسی و برعکس

* برای تبدیل سال شمسی به قمری آن را در عدد 11 (اختلاف بین روزهای شمسی و قمری) ضرب کرده ، حاصل ضرب را به 354 (تعداد روزهای قمری) تقسیم کنید . عدد حاصل را با سال شمسی جمع کنید سال قمری به دست می آید .

مثال:

15015 = 11 × 1365

42 = 354 ÷ 15015

1407 = 42 + 1365

* برای تبدیل سال قمری به شمسی آن را در عدد 11 ضرب کرده حاصل به 365 (تعداد روزهای سال شمسی) تقسیم کنید عدد حاصل را از سال قمری کم کنید . سال شمسی به دست می آید .

مثال: سال 1407 قمری برابر است با

15477 = 11 × 1407

42 = 365 ÷ 15477

1365 = 42 - 1407

* برای تبدیل سال شمسی به میلادی

عدد 621 را به سال شمسی بیفزایید سال میلادی به دست می آید و از کم کردن همین عدد از سال میلادی سال شمسی به دست خواهد آمد .

مثال :

1390 = 621 - 2011

2011 = 621 + 1390

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
حقدوست

البته اگر همین امسال که سال 1432 قمری هست را تستس کنی، جواب درست نمیشه.