عکس یادگاری

عکاس سر کلاس درس آمده بود تا از بچه‌هاى کلاس عکس یادگارى بگیرد.

معلم هم داشت همه بچه‌ها را تشویق می‌کرد که دور هم جمع شوند . معلم گفت :

ببینید چقدر قشنگه که سال‌ها بعد وقتى همه‌تون بزرگ شدید به این عکس نگاه

کنید و بگوئید : این احمده، الان دکتره. یا اون مهرداده، الان وکیله . یکى از بچه‌ها

از ته کلاس گفت: این هم آقا معلمه، الان مرده .

/ 1 نظر / 11 بازدید
عسل

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]