اخلاق

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند .

او جواب داد :

اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1 

اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
اگر ثروت هم داشته باشند صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =100
اگر دارای علم هم باشند پس باز هم صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =1000
اگر دارای اصل و نسب هم باشند پس همچنان صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =10000
 .
 .
 .
ولی اگر زمانی عدد یک اخلاق از بین رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ است ! پس انسان بدون اخلاق هیچ ارزشی نخواهد داشت .نتیجه اخلاقی :

اگر اخلاق نباشد انسان خدای زیبایی و ثروت و علم و اصل و نسب هم که باشد هیچ نیست !

/ 0 نظر / 24 بازدید