از مناجاتهای شهید دکتر مصطفی چمران

چه زیباست که به ارزش های خدایی ملتزم ماندنو به خاطر خدا رنج بردنو به

 

خاطر حق پافشاری کردن وزیان دیدنو از همه چیز خود صرف نظر کردنو فقط

 

وفقط به خدا اندیشیدنو به سوی خدا رفتن .

 

به هیچ چیز و هیچ کس دلخوشی ندارم ، از هیچکس امید وانتظاری ندارم ، از هیچ

 

چیز و هیچ کس وحشتی ندارم ، فقط به خاطر وظیفه بر می خیزم ، به خاطر وظیفه

 

غذا می خورم ، به خاطر وظیفه می خوابم ، به خاطر وظیفه می جنگم ، به خاطر

 

وظیفه مبارزه می کنم ، به خاطر وظیفه حرف می زنم ، به خاطر وظیفه زندگی می

 

کنم ، و الا حیات برمن سخت سنگین و غیر قابل تحمل بوده است .

/ 0 نظر / 15 بازدید