انواع ازدواج

1- ازدواج مسلم : ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است .

2- ازدواح مفرح : مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است ، برای تفریح زن دیگری بگیرد .

3- ازدواج موجه : چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد ، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی ، به پای او بماند ؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند .

4- ازدواج متمم : مرد ببیند چه صفاتی را دوست داشته که زن اولش ندارد . بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد .

5- ازدواج مثلث : مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید .

6- ازدواج مربع : مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد .

7- ازدواج ملون : مرد چهار زن بگیرد : سفید پوست ، سرخ پوست ، سیاه پوست و زرد پوست .

8- ازدواج منظم : مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد .

9- ازدواج میسر : مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد .

10- ازدواج مشبک : مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد . به این معنی که هر زنی گرفت ، آن زن ، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد .

11- ازدواج مکرر : مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش در برود .

/ 0 نظر / 13 بازدید